MN formulaได้จัดทำเว็บไซต์ชื่อMNformula.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อทำการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือ บริการที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) และการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการเว็บไซต์ของผู้ซื้อจะอยู่ภาย ใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ดังนั้น ผู้ซื้อจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือข้อตกลงอื่นใด จะได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ เนื่องจากในทันทีที่มีการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ สินค้าและ/หรือบริการ จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  1. ผู้ซื้อต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อความสะดวกในการขอลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ซื้อ และจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
  2. ผู้ซื้อควรรักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ หากผู้ซื้อมอบหรืออนุญาตให้บุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ login name และ/หรือรหัสผ่านของผู้ซื้อไปใช้ ให้ถือว่าการกระทำการใดๆ บนเว็บไซต์โดยผู้อื่นเป็นการกระทำของผู้ซื้อเองและมีผลผูกพันทางกฎหมายกับผู้ซื้อทั้งปวง
  3. ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือบุคคลที่กล่าวในข้อ 2 ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อรายอื่น ผู้ซื้อตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเต็มจำนวน
  4. เว็บไซต์มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า
  5. ผู้ซื้อยอมรับและตกลงว่าเครื่องหมายบริการ แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอ เนื้อหา รวมถึงซอฟท์แวร์ ที่ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้น เพื่อการให้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ เป็นของ MN formula  และถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนั้น ผู้ซื้อรับทราบว่า ผู้ซื้อสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้นเพื่อการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือ บริการบนเว็บไซต์เท่านั้น และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ หากเว็บไซต์พบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น เว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ซื้อหรือดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่ว่าเว็บไซต์จะเห็นสมควร
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย